Avís legal

Avís legal

 

 1. Informació legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) presentem la següent informació:

 

 

Raó Social: FAM (Federació Aragonesa de Muntanyisme)

Direcció: C/ Albareda 7, 4º 4ª – 50004 – Zaragoza (Espanya)

C.I.F.: V50120211

Telèfon: (0034) 976 22 79 71

E-mail:  fam@fam.es / dpo@fam.es

 

Raó Social: FFCAM (Federació Francesa de Clubs Alpins i de Muntanya)

Direcció: 24 avenue de Laumière – 75019 – Paris (França)

Núm. SIRET: 775 671 316 00260

Telèfon: (0033) 01.53.72.87.00

E-mail: vosdonnees@ffcam.fr

 

 

Dades de la inscripció en el Registrede Federacions:

FAM: Inscrita en la sección 3ª des del 14 de gener de 1985 amb el número 5/3

FFCAM:RNA W7959000037

 

 

 

 1. Protecció de dades
  • Vostè pot obtenir la informació sobre el tractament de les seves dades personals en la Política de Privacitat o sol·licitar-los en la nostra adreça de contacte.
  • Les dades personals recollides en la nostra pàgina web són tractades complint amb les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
  • Així mateix, garantim que les dades personals són tractades de manera lícita, lleial i transparent, i són recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes, mantenint-se limitades a aquestes finalitats i actualitzades si fos necessari. No es permetrà la identificació dels interessats durant més temps del necessari i es garantirà la seva seguretat mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades.
  • Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, així com els altres drets que li atorga la normativa de protecció de dades sobre les dades de caràcter personal presentant una còpia d'un document identificatiu en la direcció de contacte del responsable. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions de caràcter comercial, també pot fer arribar la seva sol·licitud a la direcció anterior. Pot trobar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663 517).

 

 

 1. Limitació de responsabilitats

 

3.1.      L'entitat proporciona el lloc web corporatiu com a mitjà per a donar a conèixer els seus productes i serveis, i permetre el contacte amb els clients. La informació de la pàgina web es presenta de bona fe com a certa, però ens reservem el dret a modificar-la no assumint cap compromís de comunicar canvis amb el propòsit d'actualitzar-la, corregir-la, eliminar-la i qualssevol altres en interès de l'entitat o dels nostres clients. Per a la contractació dels productes o serveis de l'entitat s'estarà al que es disposa en pressupostos i contractes degudament formalitzats i especialment les condicions de contractació publicades en la pàgina web.

 

3.2. L'entitat no es fa responsable que la informació continguda en la pàgina web correspongui amb les expectatives de l'usuari. De la mateixa manera, no respon de la veracitat, exactitud, suficiència, integritat o actualització de la informació que no sigui elaborada pròpiament pel responsable. En cap cas l'entitat es fa responsable de les opinions o comentaris que puguin aparèixer en la pàgina web.

 

3.3. Amb la intenció que l'usuari pugui trobar informació addicional, l'entitat podrà incloure enllaços que permetin l'accés a altres pàgines webs. En cap cas, l'existència d'aquests enllaços suposa recomanació, promoció o conformitat de l'entitat amb les manifestacions, continguts, o serveis oferts en la pàgina web enllaçada. En aquests casos, l'entitat actua com un prestador de serveis d'intermediació, per la qual cosa, en virtut de l'article 17 LSSI, l'entitat no serà responsable dels serveis i continguts proporcionats a través d'aquests enllaços, excepte que en el cas que sigui conscient de la il·licitud del contingut i no hagi procedit a actuar amb la deguda diligència.

 

3.4. L'entitat no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui sofrir l'usuari mentre visita la nostra pàgina web per la presència de virus o fallades informàtiques en els continguts, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, en documents electrònics o en fitxers dels clients.

 

 1. Propietat intel·lectual

 

 • Tots els continguts del present lloc web, entenent per tals els diferents elements que el constitueixen (textos, dibuixos, gràfics, fotografies, imatges, vídeos, música, codi, disseny de web i qualsevol altra creació), corresponen a l'entitat o als seus llicenciadors estant tots ells protegits conformement a la Llei espanyola de Propietat Intel·lectual i altra legislació espanyola i internacional vigent relativa als drets d'autor.
 • Així mateix, l'entitat és titular dels drets de propietat industrial derivats de l'ús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren en la web.
 • En cap cas s'entendrà que la posada a disposició al públic de la pàgina web constitueix renúncia, cessió o llicència dels drets que l'entitat té sobre els continguts i els signes distintius d'aquesta. En conseqüència, excepte en aquells supòsits en els quals estigui legalment permès o existeixi autorització prèvia del Responsable, queda expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització del lloc web, els seus continguts i els signes distintius tant del responsable, com d'aquells tercers que apareguin en el lloc web. La *entidadse reserva la possibilitat d'exercir les accions legals corresponents contra els Usuaris que infringeixin les condicions d'ús anteriorment establertes.
 • La reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització del lloc web, sense la corresponent autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual o dels seus cessionaris, suposa la comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable, penalment castigades amb penes de presó de fins a dos anys.